.
   
 
 

.

-25

: #0087 khrushchev-al

: 70 .

: 0