.
   
 
 

.

-25

: #0088 khrushchev-bronze

: 75 .

: 0