.
   
 
 

.

-25

: #0089 khrushchev-cu

: 75 .

: 0